jokerland.eu

Ochrana Loga a obsahu webu

 

©JOKER CZ/SK 2014-2018., ©JOKERLAND.EU 2018-2020

Na základe autorského zákona sa na logo vzťahuje autorskoprávna ochrana. Použitie loga osobou, ktorá na toto nebola oprávnená autokou loga  je porušením autorských práv:

§ 62
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo
vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky 185/2015 Z. z.

  • Kopírovanie obsahu webu je taktiež považované za porušovanie autorských práv.