jokerland.eu

Resky

Základom ochrany majetku sú rezidencie.

rezidencia je zadarmo

Vytvorenie rýchlej rezidencie

Najjednoduchším vytvorením rezidencie je použiť príkaz /res auto. Týmto príkazom vytvoríte rezidenciu maximálnych možných rozmerov.

Ideálnym rýchlym prostriedkom na vytvorenie rýchlej rezidencie je príkaz /res select 49 49 49 a následne /res select vert a /res create názov.

Vytvorí vám to rezidenciu s rozmermi 49 blokov od vás do každej strany. Túto rezidenciu môžete naďalej rozširovať do všetkých strán príkazom /res expand x (príkaz je podrobne rozpísaný nižšie v návode. Samozrejme výber rozmeru je obrazný, môžete použiť iné čísla do vami dostupnej stanovenej hranice

Vytvorenie klasickej rezidencie

Na vytvorenie rezidencie sa používa stick.

Prvým krokom je označenie dvoch bodov rezidencie v uhlopriečke. Pri vytváraní rezidencie môžete označiť oba body na zemi a použiť príkaz /res select vert a následne /res create názov. Prípadne ak chcete resku len do určitej výšky, môžete si označiť si označiť dolný a horný bod v vami požadovanej výške a následne rezidenciu vytvoriť pomocou príkazu /res create názov.

Pokiaľ máte financie len na malú rezidenciu, nebojte sa ju spraviť. Rezidencia sa dá postupne zväčšovať do maximálnych rozmerov.

Zväčšovanie rezidencie | zmenšovanie rezidencie

Res expand (zväčšenie rezidencie): Dôležitý príkaz, ktorý sa vám veľmi hodí je /res expand x (namiesto x doplníte počet blokov). (príklad – zväčšenie rezidencie o 15 blokov – /res expand 15)

Ak máte záujem rezidenciu zväčšiť, stačí pozerať smerom, kam chcete zväčšovať a napísať daný príkaz /res expand x. Zväčší vám to rezidenciu o x blokov smerom kam pozeráte. Takto sa dá rezidencia zväčšiť i smerom dole a hore. Zakaždým čo našetríte dostatočnú sumu, si môžete postupne o pár blokov resku predlžovať.

Res contract (zmenšenie rezidencie): Opačný prípad je potreba rezidenciu zmenšiť. To môžete práve príkazom /res contract x (namiesto x opäť doplníte počet blokov)

Ak máte záujem rezidenciu zmenšiť, postup je rovnaký ako pri zväčšovaní. Opäť stačí pozerať smerom, kam chcete zmenšovať a napísať /res contract x. Zmenší vám to rezidenciu o x blokov smerom kam pozeráte. To isté platí i ak chcete zmenšovať smerom hore alebo dole. Zmenšovanie rezidencie budete zrejme využívať práve smermi hore a dole v prípade, že si základnú rezidenciu spravíte príliš vysokú a hlbokú a bude tým pádom na jej rozširovanie vyžadovať väčšiu sumu peňazí.

Flagy

V rezidencii máte možnosť zakázať či povoliť rôzne možnosti. K výberu sa dostanete príkazom /res set

Otvorí sa vám ponuka, v ktorej pri každej možnosti máte vysvetlenie, čo a ako ňou povoľujete, či zakazujete

Takisto môžete nastaviť povolenia či zákazy vami zvoleným jednotlivým hráčom a to príkazom /res pset

Všetky tieto flagy sa dajú samozrejme nastaviť aj klasicky príkazom /res set true či /res pset true

Medzi najpoužívanejšie flagy patria:

build -povoľuje/zakazuje hráčom stavať v res
use -povoľuje/zakazuje hráčom páčky,dvere atď.
move -povoľuje/zakazuje hráčom pohybovať sa v res
container -povoľuje/zakazuje hráčom chestky (treba však povoliť aj zamykanie lwc)
trusted -povolí všetky práva
place -povoľuje/zakazuje hráčom pokladať bloky v res
destroy -povoľuje/zakazuje hráčom ničit bloky v res
pvp -povoľuje/zakazuje pvp v res
tp -povoľuje/zakazuje hráčom teleportovať sa na rezidenciu
firespread -povoľuje/zakazuje šírenie ohňa v res
ignite -povoľuje/zakazuje oheň v res
bucket -povoľuje/zakazuje hráčom používať bucket v res
flow -povoľuje/zakazuje vodu a lavu v res
piston – povoľuje/zakazuje posun blokov v res

Pomocné príkazy, ktoré sa vám občas môžu zísť sú:

/res unstuck – teleportuje ťa mimo rezidencie v ktorej sa nachádzaš, ak si sa v nej bugol

/res message [enter/leave] [message] vstupná alebo výstupná správa

Príklad rezidencie s názvom MojaReska

/res message MojaReska enter Vitaj

/res message MojaReska leave ZbohomJ

/res message MojaReska remove [enter/leave] – odstráni vstupnú alebo výstupnu správu

/res rename MojaReska noveMeno – premenuje rezidenciu s nazvom MojaReska na noveMeno

/res tpset – nastaví teleportačný bod resky pre príkaz /res tp názov

/res list – zobrazí zoznam tvojich resiek

/res auto – vytvorí rezidenciu takmer max rozmerov (musíš mať našetrenú potrebnú čiasstku)

/res select x x x – vytvorí rezidenciu ktorá bude mať od bodu kde stojíš rozmery stanovené číslicami xxx

(/res select 20 20 20 – vytvorí rezidenciu 20 blokov do všetkých strán od miesta kde stojíč, čiže výsledná reska bude mať rozmer 41×41 blokov)

SUBZÓNY (reska v reske)
Subzóny sú časti rezidencie, kde môžeš nastaviť iné flagy ako v reske.

Subzóny sa vytvárajú rovnako ako resky, označením dvoch bodov vnútri rezidencie do uhlopriečky

Po označení bodov (stickom) použijeme príkaz
/res subzone názov_resky názov_subzony

Príklad v reske MojaReska chcem subzónu dom

/res subzone MojaReska Dom

Ak chceš potom meniť v reske nejake flagy, príkazy píš vo formáte:
/res set reska.subzona flag true (False)., /res pset reska.zubzona nick flag true (false

Je dôležité napísať medzi RESKA a SUBZONA bodku, inak server nebude vedieť, čo po ňom chceš a napíše buď Nesprávna vlajka alebo pridelí nastavenie hráčovi SUBZONA (aj keď taký hráč nebude existovať)

Subzónu môžeš zrušit príkazmi:
/res remove RESKA.SUBZONA
/res confirm

RES MARKET
Market je možnosť prenajať si rezidenciu, prípadne prenajať svoju rezidenciu niekomu inému.

Vytvorenie prenajímateľnej rezidencie je nasledovné:

V rezidencii, ktorú chcem prenajímať píšem príkaz: /res market rentable názovresky cena počet dní

/res market rentable MojaReska 200 7 (prenajmem resku MojaReska na 7 dní za 200$)

MARKET SIGN

Keď máme takto nastavenú resku, položíme na viditeľné miesto sign a do chatu píšeme príkaz

/res market sign nazovresky

(/res market sign MojaReska)

Na sign to automaticky vytvorí informácie o prenájme resky

Zrušenie prenájmu:

V prípade že chceme rezidenciu prestať prenajímať, v rezidencii píšeme príkaz

/res market unrent

/res market confirm