jokerland.eu

Logo a web

©JOKER CZ/SK 2014-2018., ©JOKERLAND.EU 2018-2020

Na základe autorského zákona sa na logo vzťahuje autorskoprávna ochrana. Použitie loga osobou, ktorá na to nebola oprávnená autorkou loga,  je porušením autorských práv:

§ 60
(1) Do autorského práva neoprávnene zasahuje ten, kto vedome obchádza účinné technologické opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona alebo obchádza nevyhnutnosť získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona

§ 62
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo
vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky 185/2015 Z. z.

  • Kopírovanie obsahu webu je taktiež považované za porušovanie autorských práv.